naglowek

AlimentyObowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka mieści się w katalogu obowiązków troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka nałożonych przepisem art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Czas trwania tego obowiązku nie jest ograniczony terminem, ani też nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.

Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie, bądź ustanie tego obowiązku jest to, czy dziecko może już utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że może tego dokonać, gdy jest pełnoletnie, zdobyło odpowiedni zawód lub zakończyło etap kształcenia i nie ma przeszkód, by podjęło zatrudnienie.

Nie ma cennika alimentów ani wzorów na ich wyliczenie. Wysokość alimentów uzależniona jest od możliwości zarobkowych rodziców i faktycznych potrzeb dziecka. Sąd bierze więc pod uwagę sytuację materialną rodziców dziecka, sytuację rodzinną, wysokość zarobków rodziców, w przypadku braku zarobków bierze pod uwagę możliwości zarobkowe i faktyczną możliwość podjęcia pracy, potrzeby dziecka tj. niezbędne wydatki związane z jego utrzymaniem i wychowaniem. W przypadku gdy zarobki jednego z rodziców są niewspółmiernie wyższe sąd może orzec alimenty w kwocie znacznie wyższej niż przeciętna. Obecnie średnia wysokość alimentów na jedno dziecko waha się w granicach 500 - 700 zł.

Każdy z rodziców ma równe prawa i obowiązki, co oznacza, że jest tak również w przypadku alimentów. Jeśli więc przykładowo władzę rodzicielską sprawuje matka dziecka i jej wkład w wychowanie dziecka jest większy i jest brany pod uwagę przez sąd. Stąd też większy ciężar finansowy może zostać nałożony na ojca dziecka. Sytuacja czy też status materialny dziecka nie może być rażąco gorszy niż rodzica, stąd też przy bardzo wygórowanych zarobkach rodzica sąd może przyznać dziecku znacznie wyższe alimenty niż tylko pokrywające niezbędne potrzeby dziecka.

Rodzic, który uchyla się od płacenia alimentów musi liczyć się także z tym, że popełnia przestępstwo, za które sąd może orzec karę pozbawienia wolności. Oprócz tego nieściągnięte zobowiązania alimentacyjne wraz z odsetkami i kosztami mogą narastać do olbrzymich kwot i być egzekwowane nawet po wielu latach.

W prawidłowym wyliczeniu alimentów, dokonaniu właściwej oceny sytuacji, przygotowaniu dokumentów niezbędnych do wykazania możliwości zarobkowych, pomoże Ci nasz prawnik.