naglowek

Sprawy o rozwódPoniżej znajdziesz informacje o tym jak wygląda postępowanie sądowe w sprawie o rozwód.

Jeśli jedno z małżonków złoży w sądzie pozew o rozwód i pozew ten będzie sporządzony prawidłowo, bez braków formalnych, a ponadto wniesiona zostanie opłata w wysokości 600 zł sąd przyjmie sprawę do rozpoznania. Gdy pozew jest wniesiony przedwcześnie, sąd może zawiesić postępowanie w sprawie lub oddalić pozew.

Już wówczas bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie do sprawy. Ewentualne zaniedbania lub niewiedza mogą spowodować nieodwracalne skutki, które przesądzą o wyniku sprawy.

Po zarejestrowaniu sprawy tj. nadaniu jej sygnatury i przydzieleniu jej jednemu z sędziów, sąd wyznaczy pierwszy termin rozprawy. Czas oczekiwania jest różny w zależności od tego, w jak dużej miejscowości sąd się znajduje. W mniejszych miejscowościach okres oczekiwania jest krótszy i wynosi około 2 - 3 miesięcy.

Na termin rozprawy powinni stawić się oboje małżonkowie, by sąd mógł uzyskać informacje, jakie jest stanowisko stron i ocenić kierunek postępowania. Strona może nie stawić się, gdy jest reprezentowana przez adwokata, ponieważ może on uczestniczyć w rozprawie zastępując stronę i przedstawiając jej stanowisko oraz formułując odpowiednie wnioski.

Występowanie pełnomocnika ułatwia sprawę także dlatego, że to do pełnomocnika sąd wysyła wszelką korespondencję dotyczącą sprawy. Adwokat pilnuje także wszelkich terminów wyznaczanych przez sąd.

Na pierwszej rozprawie dowiadujemy się jakie jest stanowisko strony przeciwnej, a tym samym, czego można spodziewać się na dalszym etapie postępowania.

W dalszym toku postępowania sąd przeprowadza postępowanie dowodowe tj. przesłuchuje świadków, przeprowadza dowody z dokumentów, opinii itp. Od przebiegu tego postępowania i jego wyników zależy ostateczny werdykt, jaki zapadnie w sprawie w postaci wyroku.

Od wyroku przysługuje odwołanie w postaci apelacji do Sądu Apelacyjnego nadrzędnego nad sądem I instancji. Apelacja taka także podlega opłacie w wysokości 600 zł. Sąd II instancji weryfikuje, czy w sprawie nie doszło do naruszeń prawa bądź procedury i wydaje wyrok w sprawie, od którego nie ma już odwołania.