Czym się zajmujemy:

SPRAWY O ROZWÓD

Jeśli jedno z małżonków złoży w sądzie pozew o rozwód i pozew ten będzie sporządzony prawidłowo, bez braków formalnych, a ponadto wniesiona zostanie opłata w wysokości 600 zł, to sąd przyjmie sprawę do rozpoznania. Gdy pozew jest wniesiony przedwcześnie, sąd może zawiesić postępowanie w sprawie lub oddalić powództwo.
Już wówczas bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie do sprawy. Ewentualne zaniedbania lub niewiedza, mogą spowodować nieodwracalne skutki, które przesądzą o wyniku sprawy.
Po zarejestrowaniu sprawy tj. nadaniu jej sygnatury i przydzieleniu jej jednemu z sędziów, sąd wyznaczy pierwszy termin rozprawy. Czas oczekiwania jest różny, w zależności od tego, w jak dużej miejscowości sąd się znajduje. W mniejszych miejscowościach okres oczekiwania jest krótszy i wynosi około 2 - 3 miesięce. 

Na termin rozprawy powinni stawić się oboje małżonkowie, by sąd mógł pozyskać informacje, jakie jest stanowisko stron i ocenić kierunek postępowania. Strona może nie stawić się, gdy jest reprezentowana przez adwokata, ponieważ może on uczestniczyć w rozprawie zastępując stronę i przedstawiając jej stanowisko oraz formułując odpowiednie wnioski.
Występowanie pełnomocnika ułatwia sprawę także dlatego, że to do pełnomocnika sąd wysyła wszelką korespondencję dotyczącą sprawy. Adwokat pilnuje także wszelkich terminów wyznaczanych przez sąd.
Na pierwszej rozprawie dowiadujemy się, jakie jest stanowisko strony przeciwnej, a tym samym, czego można spodziewać się na dalszym etapie postępowania. 

W dalszym toku postępowania sąd przeprowadza postępowanie dowodowe tj. przesłuchuje świadków, przeprowadza dowody z dokumentów, opinii itp. Od przebiegu tego postępowania i jego wyników zależy ostateczny werdykt, jaki zapadnie w sprawie w postaci wyroku. 

Od wyroku przysługuje odwołanie w postaci apelacji do Sądu Apelacyjnego nadrzędnego nad sądem I instancji. Apelacja taka także podlega opłacie w wysokości 600 zł. Sąd II instancji weryfikuje, czy w sprawie nie doszło do naruszeń prawa, bądź procedury i wydaje wyrok w sprawie, od którego nie ma już odwołania.

ALIMENTY

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka mieści się w katalogu obowiązków troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, nałożonych przepisem art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Czas trwania tego obowiązku nie jest ograniczony terminem, ani też nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.
Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie, bądź ustanie tego obowiązku jest to, czy dziecko może już utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że może tego dokonać, gdy jest pełnoletnie, zdobyło odpowiedni zawód lub zakończyło etap kształcenia i nie ma przeszkód, by podjęło zatrudnienie. 

Nie ma cennika alimentów, ani wzorów na ich wyliczenie. Wysokość alimentów uzależniona jest od możliwości zarobkowych rodziców i faktycznych potrzeb dziecka. Sąd bierze więc pod uwagę sytuację materialną rodziców dziecka, sytuację rodzinną, wysokość zarobków rodziców, w przypadku braku zarobków bierze pod uwagę możliwości zarobkowe i faktyczną możliwość podjęcia pracy, potrzeby dziecka tj. niezbędne wydatki związane z jego utrzymaniem i wychowaniem. W przypadku gdy zarobki jednego z rodziców są niewspółmiernie wyższe sąd może orzec alimenty w kwocie znacznie wyższej niż przeciętna. Obecnie średnia wysokość alimentów na jedno dziecko waha się w granicach 700 - 1000 zł. 

Każdy z rodziców ma równe prawa i obowiązki, co oznacza, że jest tak również w przypadku alimentów. Jeśli więc przykładowo władzę rodzicielską sprawuje matka dziecka, jej wkład w wychowanie dziecka jest większy i jest także brany pod uwagę przez sąd. Stąd też wówczas większy ciężar finansowy może zostać nałożony na ojca dziecka. Sytuacja, czy też status materialny dziecka, nie może być rażąco gorszy niż rodzica, stąd też przy bardzo wygórowanych zarobkach rodzica, sąd może przyznać dziecku znacznie wyższe alimenty, niż tylko pokrywające niezbędne potrzeby dziecka. 

Rodzic, który uchyla się od płacenia alimentów musi liczyć się także z tym, że popełnia przestępstwo, za które sąd może orzec karę pozbawienia wolności. Oprócz tego nieściągnięte zobowiązania alimentacyjne wraz z odsetkami i kosztami mogą narastać do olbrzymich kwot i mogą one być egzekwowane nawet po wielu latach.
W prawidłowym wyliczeniu alimentów, dokonaniu właściwej oceny sytuacji, przygotowaniu dokumentów niezbędnych do wykazania możliwości zarobkowych, pomoże Ci nasz prawnik.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Sprawy o podział majątku są tym rodzajem postępowań sądowych, które wzbudzają wiele emocji u stron postępowania. Często bowiem ważą się losy całego dotychczas zgromadzonego majątku i żadna ze stron nie zamierza pójść na kompromis. W takich sytuacjach prawnik, który nie kieruje się emocjami i ocenia sytuację realnie, okazuje się bardzo pomocny.
Skutecznie pomagamy przeprowadzić podział majątku wspólnego małżonków. Pomagamy wybrać najbardziej korzystną i optymalną opcję podziału.
Oferujemy pomoc i doradztwo w zakresie zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, zawiadomienia o przestępstwie w przypadku zbycia lub przywłaszczenia składników majątku wspólnego bez zgody współmałżonka.
Pomagamy w sprawach o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, doradzamy jak chronić majątek wspólny, a w razie jego podziału doradzamy, jak skutecznie wyegzekwować należną część majątku.

Nasza specjalizacja:

Sprawy rodzinne, o rozwód i separację
Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach:
• o zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów
• o rozwód i separację
• o podział majątku wspólnego małżonków
• o ubezwłasnowolnienie
• związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi
• o unieważnienie uznania dziecka
• o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 

a ponadto świadczymy:
• kompleksowe doradztwo w zakresie majątkowych umów małżeńskich (rozdzielność)
• sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych i innych niezbędnych pism

Nieruchomości, własność lokali, najem i eksmisja
Doradztwo w tym zakresie obejmuje:
• wszelkie zagadnienia dotyczące wspólnot mieszkaniowych
• zagadnienia nabywania i zbywania nieruchomości (umowy przedwstępne i akty notarialne)
• analizę i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
• analizę i opracowywanie umów najmu, dzierżawy, służebności przesyłu
• zagadnienia nabywania i zbywania lokali w TBS
• wszelkie sprawy dotyczące najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
• obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych
• zarządzanie i administrację nieruchomościami

Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach o:
• naruszenie posiadania
• uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej
• eksmisję
• zapłatę zaległego czynszu i opłat eksploatacyjnych za lokale
• wstąpienie w stosunek najmu
• zasiedzenie nieruchomości
• zniesienie współwłasności nieruchomości, podział nieruchomości
• ustanowienie służebności przesyłu (przewody wysokiego napięcia nad gruntem, studzienki, stacje transformatorowe, skrzynki telekomunikacyjne, rozdzielnie na gruncie stanowiącym prywatną własność)
• ustanowienie drogi koniecznej
W tym zakresie sporządzamy pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje, zażalenia, kasacje i inne niezbędne pisma.

Sprawy spadkowe
Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach:
• o stwierdzenie nabycia spadku
• o dział spadku
• o unieważnienie testamentu
• o zachowek
• oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
• podatku od spadków i darowizn
W tym zakresie sporządzamy pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne i inne niezbędne pisma.

Dochodzenie odszkodowań
• za błędy w sztuce lekarskiej
• z wypadków komunikacyjnych oraz wypadków przy pracy
• z tytułu utraty (śmierci) osób najbliższych
• za szkody wyrządzone na nieruchomości prywatnej
• zadośćuczynień za doznaną krzywdę
• renty odszkodowawczej z tytułu utraconych dochodów

Świadczymy także pomoc prawną w sprawach:
• o ochronę dóbr osobistych
• dotyczących umowy darowizny i odwołania darowizny
• o uznanie umowy za bezskuteczną
• o ustalenie prawa własności
• o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
• zawarcia ugody, prowadzimy mediację.         

Nasze serwisy:

Kontakt

Prawnik sprawy rodzinne Bydgoszcz